Монтажни работи

Монтажни работи
изпълнение на монтажни работи от високо квалифицирани специалисти

Стоманените конструкции са едни от основните и перспективни видове конструкции в съвременното инженерно строителство с изключително широки и разнообразни конструктивни възможности за приложение. При различните трайни или конюнктурни условия те винаги са намирали, намират и ще намират все по-широко технико-икономически оправдано приложение в една или друга област. Причините за това са техните познати обективни и неоспорими основни качества и предимства на съвременни конструкции: лекота, надеждност, индустриалност и пр. при богати и широки конструктивни форми и възможности за носещи конструкции на сгради и съоръжения от най-разнообразен тил.

Известни са възможните области на приложение на стоманените конструкции като конструкции на промишлени сгради, на обществсни сгради, на радио и телевизионни кули, на далекопроводни стълбове, на административни сгради, на резервоари, на доменни пещи, на тръбопроводи, на мостови и портални кранове, на плоски и сегментни хидротехнически затвори и др. Специално трябва да се отбележат и конструкциите за мостове — най-големите и с най-отговорно предназначение.

Огромните мащаби на социалистическото строителство и големият обем на капиталните вложения за изграждане па основни фондове за всички отрасли и дейности на обществото се материализират, най-общо казано, и в най-широк смисъл в сгради и съоръжения.

А техните основни и неотменни части са строителните носещи конструкции независимо от техния вид — стоманобетонни, метални, дървени, пластмасови и други, независимо от тяхното прилагане — като самостоятелни или в комбинация, независимо от тяхната по начало различна целесъобразност и ефективност — в различните конкретни случаи.

Изборът на целесъобразна и оптимална носеща строителна конструкция по вид конструктивен материал, по вид конструктивни форма и пр. за всеки конкретен случай се прави по начало в обхвата на всички видове възможни строителни конструкции, т. е. като се имат предвид и металните, и стоманобетонните, и дървените, и пластмасовите, и другите конструкции. Ето защо подготовката на инженера-конструктор в системата на висшето политехническо образование трябва да обхваща достатъчни основни познания по всички видове конструкции — и по металните, и по стоманобетонните, и по дървените, и по пластмасовите.

Заготовка

Заготвяме всякакъв вид метални конструкции.

Доставка

Доставяме металната конструкция до обекта.

Монтаж

Монтираме металната конструкция с високо квалифициран персонал.